รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย | Director of Research Bureau National Institute of Development Administration

การศึกษา

  • Ph.D. in Development Administration, National Institute of Development Administration, Thailand
  • Post Graduate Certificate in International Hotel and Hospitality Administration, Les Roches International School of Hotel Management, Switzerland
  • M.B.A. in Marketing, University of Southern Queensland, Australia
  • M.A. in English for Careers, Thammasart University, Thailand
  • B.A. in French and English, Thammasart University, Thailand

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • การบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  • การจัดการอุตสาหกรรมไมซ์
  • การจัดการเชิงกลยุทธ์การตลาด บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
  • การบริการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
  • การจัดการนโยบายสาธารณะ

ช่องทางการติดต่อ

: คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
: 02-727-3691
: patthareeya.l@nida.ac.th หรือ dr.patthareeya@yahoo.com
: facebook.com/patthareeya.lakpetch
: Assoc. prof. Dr. Patthareeya
: Google Scholar: Assoc.Prof. Dr. Patthareeya Lakpetch