รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงค์

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

  • Ph.D. in Hospitality, University of Queensland, Australia
  • M.B.A. International Hotel Management, University of Queensland, Australia
  • B.A. in Physical Education, Kasetsart University, Thailand

ช่องทางการติดต่อ

: คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
: 02-727-3668
: suwaree.n@nida.ac.th หรือ suwareeashton@hotmail.com
: facebook.com/suwareeashton
: 0970862070
: Ann Suwaree Ashton, PhD
: Google Scholar: Ann Suwaree Ashton