ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | Doctor of Philosophy Program Director

การศึกษา

  • Ph.D. in Tourism Planning and Management, University of Queensland, Australia
  • M.Soc.Sc. (Distinction) in Tourism Policy and Management, University of Birmingham, England
  • B.A. in English, Thammasart University, Thailand

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • การจัดการการท่องเที่ยว การโรงแรม การบินและการบริการ
  • การท่องเที่ยวโดยชุมชน
  • การกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และการตลาดการท่องเที่ยว
  • การพัฒนาทุนมนุษย์ และการจัดการองค์การ
  • การพัฒนาการท่องเที่ยว

ช่องทางการติดต่อ

: คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
: 02-727-3677
: therdchai.c@nida.ac.th หรือ ted-choibamroong@hotmail.com
: facebook.com/tedchoibamroong
: Professor Dr. Therdchai (Ted) Choibamroong
: Google Scholar: Therdchai Choibamroong