รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล

อาจารย์ประจำ | Faculty Member

การศึกษา

  • Ph.D. in Economics (Environmental Economics), Highest GPA, National Institute of Development Administration, Thailand
  • Post Graduate Certificate in International Hotel and Hospitality Administration, Les Roches International School of Hotel Management, Switzerland
  • M.S. in Applied Economics, University of Minnesota at Twin Cities, United States of America
  • B.A. in Economics, University of Minnesota at Twin Cities, United States of America
  • B.A. (2nd Class Honours) in Tourism Studies, Kasetsart University, Thailand

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • การจัดการธุรกิจร้านอาหาร
  • เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและบริการ
  • คุณภาพการบริการ

ช่องทางการติดต่อ

: คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
: 02-727-3688
: charoenchai.a@nida.ac.th หรือ roenbkk@gmail.com
: facebook.com/acharncharoenchai.agmapisarn
: Google Scholar: Charoenchai Agmapisarn