ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล

อาจารย์ประจำ | Faculty Member

การศึกษา

  • Ph.D. in Management, Victoria University, Australia
  • M.Sc. In Human Resource Development (Honours with the highest GPA.), National Institute of Development Administration, Thailand
  • B.Ed. In Business (2nd Class Honours), Chulalongkorn University, Thailand

ช่องทางการติดต่อ

: คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
: 02-727-3682
: chokechai.s@nida.ac.th หรือ dr.choke@yahoo.com
: facebook.com/profile.php?id=100001007102400
: Google Scholar: Chokechai Suveatwatanakul