ข่าวสาร

มิถุนายน 4, 2021

The International Joint Conference on Hospitality & Tourism 2021 (IJCHT-21)

พฤษภาคม 27, 2021

รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 14 รอบที่ 2 ประจำปี 2564

พฤษภาคม 27, 2021

ขยายการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 21

พฤษภาคม 27, 2021

ประกาศผลการคัดเลือก ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 14 ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

พฤษภาคม 27, 2021

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.เอก รุ่น 14

พฤษภาคม 27, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 14 ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

พฤษภาคม 27, 2021

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ภูเก็ต รุ่นที่ 12

พฤษภาคม 27, 2021

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

พฤษภาคม 27, 2021

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

เมษายน 30, 2021

Innovative Tourism Project Pitching 2021

เมษายน 6, 2021

ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมษายน 1, 2021

นักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563

ไทย