ผลงานนักศึกษา

พฤษภาคม 10, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัตน์ สุวรรณกูล (อาจารย์อาร์ม) เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

พฤษภาคม 2, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเนตรนภิส ไชยสาลี ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Inspiring Women In Travel Asia 2024 

พฤษภาคม 1, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธนพล อินประเสริฐกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (THM) การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

เมษายน 30, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ (อาจารย์ ดร.อุ้ม) ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี 2567

เมษายน 30, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล ในโอกาสได้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนตามแนวทางคุณภาพอาจารย์ Thailand-PSF

เมษายน 5, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุนันทา กลสามัญ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน

เมษายน 5, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดีกับนายจักรพงษ์ ชินกระโทก เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล”ศิษย์เก่าดีเด่น”

เมษายน 3, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ (อาจารย์ปาล์ม) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”ด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ

กันยายน 27, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยวขอแสดงความยินดีกับ “ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกูล” ศิษย์เก่าป.เอก ท่องเที่ยวนิด้า ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2566

กันยายน 1, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยวขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิษย์เก่าคณะการจัดการการท่องเที่ยว รุ่นที่ 5 ศูนย์ภูเก็ต เนื่องในโอกาสได้รับโล่เกียรติคุณ บุคคลทรงคุณธรรมแห่งปี สาขาผู้บริหารธรรมาภิบาลดีเด่น จัดโดยมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566

มกราคม 4, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดีกับ นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ รุ่น 15 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมการท่องเที่ยว