ผลงานนักศึกษา

กันยายน 27, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยวขอแสดงความยินดีกับ “ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกูล” ศิษย์เก่าป.เอก ท่องเที่ยวนิด้า ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2566

กันยายน 24, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2566

กันยายน 1, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยวขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิษย์เก่าคณะการจัดการการท่องเที่ยว รุ่นที่ 5 ศูนย์ภูเก็ต เนื่องในโอกาสได้รับโล่เกียรติคุณ บุคคลทรงคุณธรรมแห่งปี สาขาผู้บริหารธรรมาภิบาลดีเด่น จัดโดยมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566

มกราคม 4, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดีกับ นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ รุ่น 15 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

พฤศจิกายน 21, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ ในโอกาสได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน” และ นายโสมนัส สุกัญญา “ศิษย์เก่าดีเด่นด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น” วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

พฤษภาคม 6, 2022

ขอแสดงความยินดีกับคุณวีดาส สุภัค นุนาบี นักศึกษาทุน ประเภทที่ 1 ของคณะการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช

มีนาคม 31, 2022

เอกสารการเผยแพร่ การสอบปากเปล่า หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

มีนาคม 16, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะการจัดการการท่องเที่ยว ศูนย์ภูเก็ต รุ่นที่ 13

พฤศจิกายน 17, 2021

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ University Innovation Fellow ประจำปี 2021 จาก Standford University