บัณฑิตวิทยาลัยท่องเที่ยว

แห่งแรกของเอเชีย

คณาจารย์มีตำแหน่ง

ทางวิชาการสูงสุดในประเทศ

มีเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

100%ของคณาจารย์

มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เน้นการเรียนการสอน

แบบบูรณาการ

กำลังเข้าสู่การประกันคุณภาพ

หลักสูตร WTO(TedQual)

EVENT

Oct

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อภาคการท่องเที่ยวและบริการ

read more 31

Oct

ขอเชิญเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ Research Proposal Development for Sustainable Tourism and Hospitalit

read more 21

Oct

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย โดย Assoc. Prof. Young Hoon Kim, PhD.

read more 19

Oct

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Connection to careers: Developing next Generation to Event Professional Organizer

read more 18

OUR GALLERY

TESTIMONIAL

GSTM NIDA ผลิตบัณฑิตให้สามารถกำหนดแนวทางในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และพัฒนา แก้ไข ด้านอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พ.ต.ท.ดำรงค์เกียรติ ข่าทิพย์พาที-

ความรู้ที่ได้จากนิด้าเป็นความรู้ที่ต่อยอดได้จริง อาจารย์มักจะนำความรู้ใหม่ๆมาสอนนักศึกษาเสมอ

กชนิภา สุนทรวิทยา-

ได้ต่อยอดความรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงความรู้ที่ได้สามารถนำไปพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวได้จริง    

พนัชกร ใจเย็น-