ข่าวสารเผยแพร่

มกราคม 4, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดีกับ นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ รุ่น 15 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ธันวาคม 30, 2022

ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ใน “ระดับดี” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ธันวาคม 27, 2022

ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาเอก ดร.ชยพจน์ ลีอนันต์ ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ด้านการวิจัย ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ธันวาคม 23, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยวนิด้า ที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น สาขาผู้มีความโดดเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2565 จากสมาคมนิสิตเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤศจิกายน 23, 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษา เข้าร่วมงานเปิดตัว ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ

พฤศจิกายน 21, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ ในโอกาสได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน” และ นายโสมนัส สุกัญญา “ศิษย์เก่าดีเด่นด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น” วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

พฤศจิกายน 1, 2022

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านการประเมินเบื้องต้น หน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สาขาการเดินทาง (Travel Services)

ตุลาคม 31, 2022

ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

สิงหาคม 3, 2022

เสวนาออนไลน์ “ตีพิมพ์ที่ใช่ ทำอย่างไรให้ปัง”

สิงหาคม 1, 2022

เสวนาออนไลน์ “ศ. รศ. ผศ. ขอไม่ยากอย่างที่คิด”

กรกฎาคม 1, 2022

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) รุ่นที่ 23 ภาคที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

มิถุนายน 28, 2022

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “การพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม”