ข่าวสารเผยแพร่

พฤษภาคม 27, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร. พัทรียา หลักเพ็ชร หรือ อาจารย์เชอร์รี่ นำทีมลงพื้นที่

พฤษภาคม 24, 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คณาจารย์ นักศึกษา จากคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า

พฤษภาคม 6, 2022

ขอแสดงความยินดีกับคุณวีดาส สุภัค นุนาบี นักศึกษาทุน ประเภทที่ 1 ของคณะการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช

พฤษภาคม 6, 2022

คณะการจัดการการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 23 (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

พฤษภาคม 2, 2022

ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

เมษายน 7, 2022

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการประดับชาติและระดับนานาชาติประจำปี 2565

เมษายน 4, 2022

ประชาสัมพันธ์การขึ้นสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

เมษายน 2, 2022

บัณฑิตพันธ์ุใหม่: นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เมษายน 1, 2022

คณะการจัดการการท่องเที่ยว เข้ารับรางวัล NIDA Quality Award

มีนาคม 31, 2022

เอกสารการเผยแพร่ การสอบปากเปล่า หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

มีนาคม 30, 2022

ประชาสัมพันธ์การขึ้นสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จ.นครปฐม” หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะการจัดการการท่องเที่ยว

มีนาคม 18, 2022

คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยวนิด้า เข้าร่วมการรับมอบโปรแกรม WPS Office ณ ห้อง Co-Learning Space ชั้น 3 อาคารราชพฤกษ์