ข่าวสาร

พฤษภาคม 10, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัตน์ สุวรรณกูล (อาจารย์อาร์ม) เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

พฤษภาคม 2, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเนตรนภิส ไชยสาลี ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Inspiring Women In Travel Asia 2024 

พฤษภาคม 2, 2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ร่วมกับ คุณสมศักดิ์ บุญคำ หรือคุณไผ ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท Local Alike

พฤษภาคม 1, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธนพล อินประเสริฐกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (THM) การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

พฤษภาคม 1, 2024

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงค์ พานักศึกษา English Program ภาคปกติ เข้าเยี่ยมชมโรงแรม Crowne Plaza BANGKOK Lumpini Park ในรายวิชา ทท 7202 การพัฒนาทุนมนุษย์สําหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

เมษายน 30, 2024

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาวิชาการและกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ Topic on “Revisiting the Contemporary Case Study Research Practice”

เมษายน 30, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ (อาจารย์ ดร.อุ้ม) ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี 2567

เมษายน 30, 2024

คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล ในโอกาสได้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนตามแนวทางคุณภาพอาจารย์ Thailand-PSF

เมษายน 27, 2024

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในงานประชุมวิชาการ 3rd International Conference on Artificial Intelligence, Internet and Digital Economy (ICAID 2024)

เมษายน 26, 2024

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะการจัดการการท่องเที่ยวนิด้า เข้าศึกษาดูงานระบบการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา