ข่าวสาร

มีนาคม 4, 2023

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง International Webinar ในหัวข้อ “HEATH WELL-BEING AND DISCIPLINE FOR ACADEMIC WORK LIFE BALANCE”

กุมภาพันธ์ 28, 2023

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงค์ อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว มอบของที่ระลึกแด่ Prof.Dr.Cihan Cobanoglu จาก University of South Florida, USA

กุมภาพันธ์ 26, 2023

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ติดปีกธุรกิจฝ่าวิกฤตสู่ยุค Next normal”

กุมภาพันธ์ 22, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า และ University of South Florida ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) เกี่ยวกับการศึกษาต่อในรูปแบบ Double Degree การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน และการฝึกงานในรัฐฟอริด้า

มกราคม 31, 2023

ประกาศรับสมัคร ปริญญาโทภาคพิเศษ รุ่นที่ ๒๕ ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

มกราคม 9, 2023

9 มกราคม 2566 วันคล้ายวันสถาปนาคณะการจัดการการท่องเที่ยวปีที่ 11 ณ อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2

มกราคม 4, 2023

คณะการจัดการการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดีกับ นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ รุ่น 15 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ธันวาคม 30, 2022

ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ใน “ระดับดี” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ธันวาคม 27, 2022

ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาเอก ดร.ชยพจน์ ลีอนันต์ ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ด้านการวิจัย ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ธันวาคม 23, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล อาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยวนิด้า ที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น สาขาผู้มีความโดดเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2565 จากสมาคมนิสิตเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤศจิกายน 23, 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษา เข้าร่วมงานเปิดตัว ThailandCONNEX แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ

พฤศจิกายน 21, 2022

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ ในโอกาสได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน” และ นายโสมนัส สุกัญญา “ศิษย์เก่าดีเด่นด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น” วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง