ข่าวสาร

พฤษภาคม 24, 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คณาจารย์ นักศึกษา จากคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า

พฤษภาคม 6, 2022

ขอแสดงความยินดีกับคุณวีดาส สุภัค นุนาบี นักศึกษาทุน ประเภทที่ 1 ของคณะการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช

พฤษภาคม 6, 2022

คณะการจัดการการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 23 (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

พฤษภาคม 2, 2022

ขอประชาสัมพันธ์การขึ้นสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

เมษายน 25, 2022

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) รุ่นที่ 23 ภาคที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

เมษายน 20, 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการ บัณฑิตพันธุ์ใหม่: นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เมษายน 19, 2022

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ภาคพิเศษ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (เสาร์ – อาทิตย์) รุ่นที่ 23 ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

เมษายน 7, 2022

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการประดับชาติและระดับนานาชาติประจำปี 2565

เมษายน 4, 2022

ประชาสัมพันธ์การขึ้นสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

เมษายน 2, 2022

บัณฑิตพันธ์ุใหม่: นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เมษายน 1, 2022

คณะการจัดการการท่องเที่ยว เข้ารับรางวัล NIDA Quality Award

มีนาคม 31, 2022

เอกสารการเผยแพร่ การสอบปากเปล่า หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564